Stanovy

Čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je PROLEDCE!  z.s. (dále jen „spolek“).

2) Spolek sídlí na adrese: Ledce č.p.121, 273 05 Smečno.

3) Působnost spolku je v katastrálním území obce Ledce včetně přilehlého území nemovité kulturní památky bývalých lázní Šternberk ve Středočeském kraji ČR.

4)  Spolek je založen podle zákona č.89/2012 sb., v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, ochrany památek, historického a kulturního dědictví.

Čl. II. Právní postavení spolku

Spolek je právnickou osobou, která nabývá právní subjektivitu zápisem do spolkového rejstříku.

Spolek je neziskovou organizací, která případný přebytek ve svém hospodaření nesmí rozdělit mezi své členy, ale může jej použít pouze v rámci cílů určených těmito stanovami.

Čl. III. Cíle spolku

Hlavní cíle a poslání spolku v místě působnosti jsou:

 • ochrana přírody a krajiny
 • ochrana životního prostředí
 • ochrana kulturních a drobných památek
 • ochrana a kultivace zeleně
 • ochrana minerálních pramenů
 • ochrana prostředí bezpečného z hlediska dopravy, a to především pěší a cyklistické
 • podpora kultury, historických akcí a slavností
 • účast v projektech jiných subjektů v souladu s cíli spolku
 • motivace dětí předškolního i školního věku k úctě ke své obci

Cílem spolku je rovněž informování zájemců z řad veřejnosti prostřednictvím ediční činnosti a internetových stránek o historickém vývoji zaniklých lázní ve Šternberku, jejich architektonické podobě, lázeňském provozu i o osudech významných osobností, které se zde v minulosti léčily.

Čl. IV. Formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností zejména:

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí (Odbor životního prostředí MěÚ ve Slaném)
 • spolupráce s Národním památkovým ústavem v Praze a Odborem kultury MěÚ Slaný (památková péče)
 • spolupráce s Malým asijským muzeem a jeho Pamětní síní obce Ledce a bývalých lázní Šternberk
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství dle příslušných profesí jednotlivých členů spolku – soustřeďování a poskytování informací veřejnosti
 • účast ve správních řízeních a rozhodovacích procesech, jimiž může být dotčena ochrana přírody, životní prostředí, krajina či historické památky a další z oblastí, jež jsou obsaženy v cílech spolku v čl. III.
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku
 • osvětová a informační činnost
 • dokumentace historického vývoje lázeňského areálu ve Šternberku a její veřejné zpřístupnění na internetových stránkách a prostřednictvím vydavatelské činnosti,

Čl. V. Členství ve spolku

Členem spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které podají písemnou přihlášku za člena, v níž vysloví souhlas s cíli i stanovami spolku. O přijetí jednotlivých členů rozhoduje statutární zástupce spolku. Členství vzniká dnem přijetí usnesení o přijetí za člena.

Členství zaniká

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení
 • úmrtím člena spolku, zánikem právnické osoby nebo zánikem samotného spolku

Člen má právo

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • účastnit se shromáždění členů spolku, volit orgány spolku a být do nich volen
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, usnesení orgánů spolku a jednat v souladu s cíli spolku. Dále má člen povinnost hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

Čl.VI. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • shromáždění
 • předseda
 • místopředseda

ČL VII. Shromáždění členů

1) Shromáždění je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří jej všichni členové spolku, kteří se jeho zasedání účastní. Na zasedání shromáždění spolku musí být všichni členové pozváni písemně nebo e-mailem nejméně 14 dní předem.

2) Shromáždění je svoláváno předsedou spolku nebo místopředsedou spolku a to nejméně jedenkrát ročně.

3) K platnému usnášení spolku je nezbytná účast poloviny členů spolku. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nejméně jedné poloviny přítomných členů spolku. Pouze v případě hlasování o změně stanov, zrušení, nebo sloučení spolku je potřebný souhlas nejméně tří pětin všech členů. V případě, že se na shromáždění nesejde potřebný počet členů, svolá výbor spolku nejpozději do 2 měsíců nové shromáždění, přičemž skutečnost, že předchozí shromáždění nebylo usnášeníschopné musí být na této pozvánce uvedena. Na tomto novém shromáždění je k usnášeníschopnosti dostačující přítomnost třetiny členů spolku.

4) Shromáždění členů spolku

 • volí ve volbách předsedu spolku
 • schvaluje plán činnosti spolku
 • usnáší se o návrzích předložených předsedou, místopředsedou nebo členy spolku
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny a doplňky
 • rozhoduje o zrušení či sloučení spolku a o majetkovém vypořádání

Čl. VIII. Předseda a místopředseda spolku

Předseda spolku (dále jen „předseda“) je statutárním orgánem, který řídí činnost spolku. Je oprávněn jednat a rozhodovat ve všech věcech, v nichž není stanovena kompetence shromáždění. Předseda je povinen řádně spravovat majetek spolku a dbát o naplňování cílů spolku. Volební období předsedy je 5 let. Předseda vykonává funkce vždy až do zvolení nového předsedy. Předseda je volen shromážděním členů spolku. Místopředseda spolku (dále jen „místopředseda“) je jmenován předsedou. Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti a má právo vykonávat všechny jeho pravomoci. Samostatně zastupovat spolek a uzavírat smlouvy je oprávněn pouze jeho předseda nebo místopředseda. Pokladníka jmenuje předseda s výhradním souhlasem místopředsedy.

Čl. IX. Zásady hospodaření spolku

1)  Spolek získává prostředky

 • z příspěvků jednotlivých členů spolku
 • z darů a sponzorských darů poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami
 • ze státních dotací a grantů
 • z příjmů, které vzniknou při naplňování cílů spolku
 • z úroků a jiných výnosů majetku spolku
 • z odkazů a dědictví
 • z dalších zdrojů

2) Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a k naplnění cílů spolku. Spolek hospodaří a vede účetnictví v souladu s platnými předpisy ČR. Peněžní prostředky spolku se kromě provozní hotovosti ukládají na bankovní účet zřízený k tomuto účelu.

3) S výsledky hospodaření seznamuje pokladník členy spolku na každé členské schůzi.

Čl. X. Zánik spolku a majetkové vypořádání

O zániku spolku rozhoduje shromáždění spolku. Spolek může být dále sloučen s jiným spolkem.

Po zániku spolku se jeho majetek převede podle rozhodnutí shromáždění na jinou organizaci s obdobným předmětem činnosti. Při sloučení spolku s jinou právnickou osobou se majetek spolku převede na přejímající právní subjekt. Vypořádání majetkových záležitostí podle předchozích odstavců zajišťuje předseda spolku. Musí tak učinit nejpozději do 6 měsíců od rozhodnutí shromáždění o zániku spolku.

Čl. XI. Změny a doplňky stanov a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků schválených shromážděním.

V Ledcích dne 24. 6. 2017