3… 2…1… Novým starostou obce se stává!

Dne 1. 11. 2018 se na obecním úřadě konalo zasedání  nově zvoleného zastupitelstva. Kromě jiného se hlasovalo o zvolení zastupitelů do pozic starosty, místostarosty, předsedů a členů do finančního a kontrolního výboru. 

Nově zvolené zastupitelstvo se sešlo v plném počtu spolu s pěti občany, aby zahájili své budoucí čtyřleté období „vlády“.

Volba starosty proběhla ve formě veřejného hlasovaní. Došlo k jednomyslné shodě všech zastupitelů. Starostou byl znovu zvolen pan Miloslav Krček. Ten potvrdil, že i přes to, že se zastupitelstvo skládá ze dvou jiných stran, bude se snažit tvořit kompromisy mezi názory obou stran. Rovněž řekl, že bude podporovat druhou stranu, která je v menšině.
Volba místostarosty proběhla stejně jako volba starosty. Zvolena byl již podruhé Lenka Kmohanová.

Další volby byly do pozic předsedů výborů. Předsedkyní finančního výboru se stala Alena Hermanová, předsedou kontrolního výrobu se stal Martin Burant. Tato volba byla následována připomínkou pana Žáka, že je tato volba znevýhodňující pro druhou stranu a přišel s návrhem dosadit do funkce předsedy kontrolního výboru Jana Maňase (kandidátku PROLEDCE). Na to poněkud prudce odpověděl pan Burant tím, že oni vyhráli ve volbách více mandátů, tak tedy mají nárok na tyto pozice. Dva mandáty kandidátů menší strany byly rovnoměrně rozděleny do obou výborů.

Dále se hlasovalo o odměnách pro zastupitele za jejich práci. Odměny jsou následující:
Starosta 20 000 Kč/měsíc,
Místostarosta 15 000 Kč/měsíc,
Předsedové 1000 Kč/měsíc,
Zastupitelé ve funkcích 700 Kč/měsíc,
Zastupitelé bez funkce 500 Kč/měsíc.

Toto bylo odhlasováno s pěti hlasy, dva zastupitelé (Žák, Maňas) se chtěli své odměny vzdát a nesouhlasili s výší odměn pro starostu a místostarostku. Paní Burantová vysvětlila, že vzdát se své odměny možné není, bude poslána daným zastupitelům a ať ti si rozhodnou, jak s částkou naloží.

V diskuzi se probíralo především následující zasedání zastupitelstva a témata, která se budou řešit. Probíraly se i rybníky, konkrétně rybník Hrádek. V nejbližší době by mělo dojít k revitalizaci, ale vyskytly se problémy s vlastníky pozemků kolem rybníka. Celá revitalizace by vyčíslena na 6,5 milionu korun. Vzhledem k dotacím obec zaplatí 1,2 až 1,3 milionu korun. Projekt byl svěřen firmě Axiom. Další problémy s vlastníky pozemků se naskytly při řešení opravy cesty do Šternberka.

O obsazení společenské komise se bude hlasovat na příštím zasedání. Mezi povinnosti společenské komise patří pořádaní akcí, přání oslavencům, vítání občánků atd. Kolem tohoto se opět zvedla menší debata. Jan Maňas navrhl, že přání jubilantům by nemuselo být povinností společenské komise. Zastupitelé by podle něj mohli neformálně navštěvovat oslavence a popřát jim jako známí spolu s dárkem  z obce (aby se tak vyhnuli GDPR).

V dobrém se noví zastupitelé rozešli. Společných zasedání je čeká ještě mnoho.

 

Napsat komentář