12. listopad 2018: Ze zasedání zastupitelstva

Dne 12. 11. 2018 se konalo zasedání zastupitelstva. Co se dělo? Máme pro vás informace!

První bodem, jak už jsme minule předeslali, byl rybník Hrádek. O pomoc při vyřizování dotace se obci stará konzultační společnost AXIOM. Zní to téměř idylicky, jediným problémem je, že obec nevlastní všechny pozemky, které by tato oprava zasáhla. Obec vlastní většinu pozemků, dalšími vlastníky jsou pan Brož, paní Morsteinová a další. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že tyto pozemky odkoupí. Dohodnut byl s panem Brožem prodej pozemků obci za 500 000 Kč. Na zasedání byl pan Brož přítomen a projevil obavu, aby ho obec vyplatila včas. Jan Maňas přišel s variantou úpravy v katastrální mapě v rámci dotčených pozemků, kdy by byl kraj rybníka zanesen do mapy přesně, čímž by vznikl 4metrový pás hráze, která by se dala oddělit od pozemku obce, která by tak nemusela tento největší pozemek s panem Brožem řešit. Paní Lenka Kmohanová návrh okomentovala tak, že by se tato varianta nestihla vyřešit – práce geodeta by se mohly pozdržet. Zastupitelstvo se vzhledem k rychle běžícímu času dotace rozhodlo souhlasit, namísto vyměnění plochy pozemku za šestinásobnou velikost jiného pozemku(ů) ve vlastnictví obce, jak majitel původně žádal jako druhou možnost.

Dalším bodem byl odkup silnice pod myslivnou od pana Bulanta. Jedná se o cca 420 metrů. Obec tuto plochu odkoupí, protože se pod ní nachází kanalizace, která musí být propojena se zbytkem obce, aby mohla být zkolaudována. Obec majiteli navrhla cenu 10 Kč/m2.

Jako další se řešila darovací smlouva, která se vztahuje na světla pod myslivnou, opět ve vlastnictví pana Bulanta. O tato světla se již rok stará obec, vyměňuje zářivky a platí elektřinu. S tuto darovací smlouvou souhlasilo zastupitelstvo opět jednohlasně. Nyní budou pouliční lampy ve vlastnictví Ledec.

Obecní zastupitelstvo souhlasilo s využitím dotace na komunikace. Tu se rozhodli využít na silnici do Šternberka. Při plánování této silnice se naskytl problém s tím, že obec nevlastní některé pozemky, na kterých se tato silnice nachází. Tato dotace pokryje 70 % celé částky. Pan Maňas navrhl vystavění zálivů u silnice pro parkování, toto bylo zbylým zastupitelstvem odsunuto na jindy a nyní se jednalo pouze o odkoupení pozemků, které zasahují do silnice – tu tak bude možné rekonstruovat v jejím současném rozměru, nebude docházet k zúžení ani zvětšení šíře vozovky. Starosta Krček zároveň sdělil, že bude rekonstruována i silnice z Ledec ke Smečnu (ke křižovatce).

Opět se volili členové komisí. Do komise, která bude v nejbližší době provádět inventuru obecního majetku, byli zvoleni: paní Hermanová, Kmohanová a pan Maňas. Do společenské komise bylo zvoleno celé zastupitelstvo spolu s paní Bakalářovou, slečnou Krupičkovou a panem Sochůrkem.

Od nynější doby se mohou zastupitelé obce vyjadřovat na webu obce. K tomuto pan Matas připomenul, že text na stránkách je kvůli barevnosti špatně čitelný, starosta přislíbil, že věc do budoucna napraví.

V diskuzi pan Maňas požádal o vyvěšování informací  o zasedání zastupitelstva (kdy se bude veřejné zasedání konat) do doby, dokud se příslušné zasedání nekonalo, aby byli informováni zájemci co nejdéle. Paní Burantová vysvětlila, že úřední deska má svá pravidla, nicméně s nástěnkou u obchodu by problém být neměl, a tak zde v budoucnu můžete sledovat termíny konání veřejného zasedání.

Dalším bodem diskuze bylo nakreslení parkovacích stání před obchodem, protože někteří z občanů, kteří jdou do obchodu, nemohou pohodlně zaparkovat. Proti byl pan Maňas, který nesouhlasil se zakreslováním pruhů a dotkl se tak tématu celé vizáže návsi, kde kritizoval parkoviště vzniklé v ose kaple a pomníku padlých. Pan Oldřich Krupička oponoval, že se stáním před kaplí by postupoval opatrně. Věc se bude řešit při pokračování prací na revitalizaci návsi.

Posledním bodem diskuze byl hřbitov. Zeď hřbitova si již delší dobu říká o opravu. Objevil se nápad s urnovým hájem na místě současného objektu. Proti byl pan Maňas i někteří z občanů. Paní Burantová informovala o větším množství nezaplacených poplatků za hřbitovní místa a pan Krček dodal, že toto citlivé téma je také na plánu řešení – jak se s touto situací vypořádat.

Napsat komentář