29. duben 2020: Ze zasedání zastupitelstva

Pokud si někdo nebyl jist, zda na zastupitelstvo vyrazit ve stavu karantény, tak vám přinášíme shrnutí všeho, co se řešilo. Zastupitelé zasedali, s rouškami, dezinfekcí a odstupy, což se nejspíš ještě nikdy v historii ledeckých zasedání nestalo.

Jako prvnív se projednával prodej pozemku panu Břízovi. Jedná se o zatravněný pozemek „U courku“. Pan Bříza se o pozemek stará dlouhodobě a až nyní zjistil, že se vlastně stará o pozemek (který má i oplocený) obce. Zastupitelstvo se shodlo na prodeji pozemku za 12 540 Kč. K této částce bude ještě připočtena suma za zhotovení posudku.

Další záležitostí na programu bylo snížení nájmu v budově místního obchodu. Pan Nguyen poukázal na nákladný provoz v energiích, především v letních měsících. Zastupitelstvo se shodlo na maximálním možném snížení, tedy o 10 %. Větší se podle slov paní Burantové jednorázově provést nesmí.

Dále zastupitelstvo odsouhlasilo vydání věcného břemena pro nově se stavějící dům rodiny Řachovy.

Chodníky v obci – od parčíku u muzea na náves (kolem pana Šnajdra). V minulosti již hojně diskutované téma. Na zasedáních v těchto případech dochází k rozmíškám, které pramení především z malé informovanosti zastupitelů. Již dříve bylo na nedostatek komunikace upozorněno panem Žákem a Maňasem. Tentokráte se k této stížnosti připojila i paní Hermanová. Těmto zastupitelům se nelíbil již proběhlý proces výběrového řízení a stanovená kritéria, kterými byla nejnižší cena. Pan Maňas argumentoval tím, že firmy nejsou známé a obec s nimi nemá žádné zkušenosti. Požádal tedy o smlouvy, kde by byly sepsané reference na jednotlivé firmy. Ukázalo se, že ani jedna z nich nemá reference potvrzené (pan starosta původně tvrdil, že ano) a že si ani nikdo reference neověřil. Pan Žák upozorňoval na nedostatečně řešené garance firem. Paní Žáková konstatovala, že kdyby měli všichni zastupitelé informace o obci a jejím provozu, kdyby se konala pracovní zasedání, na která by byli přibírání všichni zastupitelé, nemuselo by docházet k těmto neshodám a prodlevám na veřejných zasedáních. Pan Maňas doporučil tedy panu starostovi, který s tím souhlasil, aby navázal komunikaci s vesnicemi, kde tyto firmy pracovaly a zeptal se na jejich zkušenosti.

Po dohodě ohledně chodníků se ani u dalšího projednávaného prvku emoce neuklidnily. Dětské hřiště, ale i workoutové v řadách dospělých vyvolalo velkou diskuzi. Obec plánovala na hřiště částku 800 000 Kč. Převážná část by byla hrazena z dotace. Tato částka se zdála být pánům Maňasovi a Žákovi přehnaná. Ptali se tedy, co na hřišti bude. Ukázalo se, že pan starosta po konzultaci s panem Dočekalem, tělocvikářem, vybral určité atrakce. Byla však vznesena otázka, zda to děti na hřišti budou chtít a zda se jich někdo ptal. P. Žák a Maňas trvali na tom (poté, co znovu opakovali, že takový záměr a investice by měly být ve strategickém plánu obce, kde nejsou), aby děti byly zapojeny do tohoto rozhodnutí, neboť právě ony ho budou využívat. Pan Tichava navrhl zastupitelům, aby vytvořili nějakou, nejlépe kreativní, formou pro děti – dotazník, kde by byly tázány, co si přejí mít na hřišti. Na tomto návrhu se zastupitelstvo shodlo a emoce byly zklidněny. Pro vás rodiče to znamená, že brzy obdržíte do svých schránek úkol pro vaše děti, aby se zapojily do rozhodování ve věcech důležitosti obecního úřadu. Zároveň, jelikož je v záměru zapojena dotace, není 100% jisté, že k realizaci dojde. Pokud by hřišti dotace nepřála, budou mít alespoň zastupitelé v ruce podklady pro příště od nejpovolanějších – dětí. A pokud by v budoucnu k realizaci došlo, budou vědět.

Dále paní Burantová přečetla rozpočtové opatření ke 31. 3. 2020. Rozpočet se nemusel nijak navyšovat.

Pan starosta se opět ujal slova a vyjádřil se ke připravené směrnic obecním pověřencem pro GDPR. Pan starosta se k tomuto nevyjadřoval příliš kladně, neboť provedení nebylo dobré. S tímto souhlasil i pan Maňas, který upozorňoval na faktické chyby v hojném množství a fakt, že platíme osobu z obecního rozpočtu, která takovou práci odvádí.

V diskusi se řešila Drnecká cesta. Pan starosta, jak slíbil na minulém zasedání, zavolal do firmy, která se stará o její opravu. V pracích prý budou pokračovat poté, co se přestane vyvážet hlína (z Kačice) na zasypání rokle a vyrovnání jejího povrchu.
Paní místostarostka se zase ujala vily Bellevue. Vila je stále ve vlastnictví Středočeského kraje a ten se rozhodl objektu opravit střechu. Jejich další záměry nejsou známy. Paní Hermanová upozornila, že pár hodin po půlnoci bývá vidět auto s přívěsem, které z vily cosi odváží. Pan Maňas žádal paní Kmohanovou a pana Krčka, aby o tomto kraj uvědomili. Paní Kmohanová věc uzavřela s tím, že se jedná o majetek kraje a obec v tomto nehraje žádnou roli.

Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc.

Napsat komentář