Šumivá historie ledeckých potůčků

V těchto parných dnech asi každý hledá osvěžení. Pro ty, kteří nevlastní bazén a nemají odvahu jít se vykoupat do jednoho z našich rybníků, přinášíme návrhy v podobě našich potoků, ve kterých je možné si svlažit alespoň nohy po kotníky. Ledce nabízejí mnohačlenný repertoár!

Šternberský potok

Začněme ledeckým veletokem aka Šternberským potokem. Pramení kousek  od Nové studnice, v lese, kterým teče dál až do malého rybníka, kde se říká Ve Šperkotně. Zmínit bychom měli ještě jednu větev potoka, která nenese žádné jméno a která prochází rybníkem Srnčák u Hradečna. Následně teče Šternberský potok skrz Hradečno a hurá do Ledec!

Zajímavostí je, že na mapách z 18. století je vidět rybniční soustava, kterou byste dnes hledali už jen stěží. Mezi Srnčákem a Hrádkem byly navíc ještě dva rybníky, do kterých se potok vléval.

Rybniční soustava mezi Ledci a Hradečnem

Jeho následná cesta hlavní tepny je však stále stejná, vlévá se do ní ještě několik drobnějších potůčků, které pramení v okolí a které jsou beze jména.

První zastávku má potok v Ledcích v Hrádku. Dříve zde napomáhalo jedno ze dvou ramen potoka (dnes už zaniklé) chodu mlýna.

Dobová mapa zachycující rameno Šternberského potoka, který uváděl do chodu vodní mlýn

Pak dál teče do Zikaňáku (Zikaňák v 18. století neexistoval. Na mapě se nachází pouze Návesák a Šternberský rybník. Vodní plocha zde byla vytvořena později a pojmenována byla jako Zdunkovský rybník).

Důkaz neexistence Zdunkovského rybníka, později Zikaňáku.

Cesta Šternberského potoka a bezejmenného, který teče z Návesáku, se ale v historii několikrát měnila, stejně jako místo soutoku těchto potoků (toky byly často upravované a jeden čas se nestékaly vůbec a vlévaly se do Zikaňáku zvlášť).

Dva přítoky do dnešního Zikaňáku

Druhá rybniční zastávka je tedy, jak jsme zmínili, v Zikaňáku. Z něj byla v minulosti také vedena dvě ramena, ale jiná, než je tomu dnes. Jedno, které pohánělo mlýnské kolo mlýnu pana Beránka (někdy psaný jako Šternberský mlýn), dnes již nenajdeme. Objevilo se však koryto nové – to, které teče kolem domu pana Krčka. V katastrální mapě se nám dodnes zachovaly všechny tři varianty.

Rameno Šternberského potoka, které pohánělo mlýn ve Šternberku

U dřívějšího mlýnu Beránek můžeme ještě dnes vidět umístění náhonu, který se nám v katastrální mapě propsal. 

Dnešní stav katastrální mapy, kde je zachycena minulost pramene i náhonu

Vyvrcholení nastává v Šternberského rybníku, po kterém se celý potok jmenuje.  Poté, co vytekl z rybníka, byl jeho tok rozdělen do dvou koryt (koryto více na sever bychom dnes už také nenašli, procházelo těsně kolem sochy). 

Rozvětvenost ramen v lázních

Přes tato koryta pak byly vedeny lávky pro lázeňské hosty. Lávku pro hosty časem nahradil vzniklý násep, který sloužil železnici, po které se skrze Šternberk vozily plodiny. Právě proto nese tato oblast název Na lávkách (někdy také V lavkách), i když se žádná z lávek nedochovala.

Lávka na promenádě ve Šternberských lázních

V Přelíci se do potoka vlévá potok Drnecký a teče dál přes Vltavu do Severního moře. 

Muclavský potok

Muclavský potok, často chybně nazýván Mumlavským, pramení na hranici Nové vsi a Smečna na louce zvané Muclavská, odkud má své jméno. Dále teče skrze smečenskou Bažantici. Zde ho nejspíš všichni dobře znáte, jelikož je přes něj veden mostek s cestou ze Smečna do Šternberka.  A těsně za hranicí katastrálního území Ledec s Přelícem se stéká se Šternberským potokem.

Drnecký potok

Samo jméno potoka už napovídá, že pramení u Drnku. Konkrétně v oblasti zvané Pod Drnkem. Přes malý rybníček jménem Kněžák, místo kterého se zde dříve nacházela jen strouha, teče dál poli až do Přelíce. Rybník Kněžák neexistoval ještě v roce 1953.

Rybník Kněžák

Bezejmenné potoky

Posledními z našeho výčtu potoků jsou dva bezejmenné potůčky, které napájí Návesák. První, větší z těchto dvou, pramení na rozmezí Ledec s Drnkem, kde se říká Na rovinách. Pak teče přes oblast zvanou V jazbím, po které se vlévá do Návesáku.  Dnes potok vytéká zhruba uprostřed hráze a dále relativně přímou cestou teče ke hřišti, kde se vlije do Šternberského potoka – tak tomu ale také nebylo vždy. Dříve potok z Návesáku vytékal na straně u muzea, v místě, kde rostou jírovce.

Most přes potok z Návesáku

Ještě v 19. století se zde nacházel dřevěný mostek, a dál se potok klikatil zahrádkami Ledečáků, kteří měli domy na návsi. Do zmíněného Návesáku vtéká ještě jeden malý potůček, který pramení kousek opodál, na tzv. Sokolské louce.

Kromě těchto potoků se v Ledcích nacházelo a stále nachází mnoho podmáčených míst, které ukazují, že v těchto místech vyvěrá voda. Nespočet míst na polích, ale i v obci. Můžeme jmenovat pramen, který donedávna vyvěral po levé straně na cestě k Hrádku, tento pramen byl však „stržen“ při výkopových pracích na kanalizaci.

Staré koryto Šternberského potoka s vodní plochou na parcele č. 90

Ještě než se postavily domy (č.p. 186, 187) na svahu od hřiště k silnici do Šternberka, tak zde byla podmáčená plocha, která zde byla kvůli dřívějšímu toku Šternberského potoka a zároveň kvůli existenci malého rybníčku. Tok potoka se později narovnal a rybník vysušil.

Situace dnes v katastru nemovitostí.

Vlnitá podoba Šternberského potoka, která by dnes procházela dnešními kurty. Koryto bylo narovnáno a situováno více na sever