5. září 2019: Ze zasedání zastupitelstva

Zasedání, které se původně mělo konat 28.8.2019, se přesunulo na září. Jak to tedy nakonec vypadalo?

Po přečtení programu a jeho doplnění panem Burantem o další bod se četly zprávy z kontrolního a finančního výboru. Hned poté pan starosta přečetl záměr prodeje pozemku o výměře 39 m². Pan Maňas upozornil na skutečný stav, který nekoresponduje se stavem v katastru nemovitostí. Ukazoval to na příkladu, kdy katastrální hranice prochází objektem na vedlejším pozemku a proto navrhl zaměřit a uvést do souladu okolní hranice. Pan starosta souhlasil se zaměřením, nakonec dal hlasovat a odhlasovalo se vyvěšení záměru prodeje.

Dalším bodem bylo jednání s panem Bulantem. Ten vyžaduje, aby obec převzala část komunikace, kterou on nyní vlastní. Jenže stav komunikace není ve stavu, aby mohla být předána obci. Do dnešních dnů jsou zde nezadělané díry v silnici od přípojek na vodu, které se musely vyhloubit poté, co byl v ulici natažen asfalt. Do diskuze se zapojili i občané, kterým se nelíbila situace, kdy by obec měla řešit chyby někoho jiného. Zastupitelé se domluvili, že se pokusí sjednat jednání s panem Bulantem i stavebníky, kteří zde bydlí, na obecním úřadě a vynasnaží se najít nějaké řešení.

Téma, které přineslo hodně emocí: Chodníky v obci. Na již minulém zasedání zastupitelstva padla zmínka o záměru rekonstruovat chodník od pana Krupičky až na náves. Tento úkol si vzali na starost pan Žák a pan Maňas. Ti se sešli i s panem starostou a paní místostarostkou v ateliéru ve Slaném, kde se jednalo o případném projektu. Konečné slovo – Opraví se část od pana Krupičky až k parku naproti muzeu. Nezůstane se jen u chodníku, bude řešen i celý prostor parku naproti muzeu a prostor naproti první bytovce sousedící s chodníkem.  Cena za celé vyřešení projektu a dokumentace byla odhadnuta na 200 000 Kč. Pan starosta rovněž představil záměr na opravu chodníku od parku u muzea přes náves až ke kurtům. Projekt by si vzal na starosti pan Kubíček. Celková cela tohoto projektu bude 135 000 Kč. Diskuze se strhla ohledně použitých materiálů, ale i ohledně projektů samotných a to nejen v řadách občanů ale i mezi zastupiteli. Část chtěla přizvat k řešení architekta, část nikoli.

U tématu komunikací se zůstalo i v následujícím bodě, kdy pan Burant, jakožto občan, žádal o schválení plánovací smlouvy. Ta by řešila komunikaci (první část) vedoucí na jeho pozemek a druhou část (obratiště), tato nová část by se napojila na stávající panelovou cestu vedoucí  k silnici. Pan Maňas upozornil na možnost, kdy by k vybudování komunikace (řešení veř. prostoru spolu s finálním povrchem komunikace) došlo až v momentě dokončení navrhovaných rodinných domů, aby nedošlo k poničení nově zbudovaného povrchu – ten by se podle něj měl řešit jako jeden celek – tedy aby vznikla silnice i na místo v současnosti zde ležících panelů. Došlo ke schválení zastupitelstvem. Pan Burant se hlasování kvůli střetu zájmů zdržel.

Vzápětí pan starosta navázal s žádostí od společnosti Agra Řisuty upravit Drneckou cestu. Tato oprava by sestávala z vyrovnání, zhutnění a znovu pokrytí cesty. Veškeré náklady by financovala Agra a cestu, pokud dojde k opravě, by prezentovala, jako ukázkovou cestu mezi poli. Pan Maňas podotkl, že by bylo vhodné doplnit smlouvu o podmínku, že obec bude moci cestu používat a případně mít možnost připojit jiné cesty na tuto nově vzniklou (dostalo se tak k tématu pozemkových úprav, které by musely s touto cestou taktéž pracovat).

Posledním bodem programu byla žádost Českého rybářského svazu o zřízení služebnosti smlouvou o využívání cesty ve vlastnictví obce u Zikaňáku. Tato žádost byla zamítnuta jednomyslně. Rybářům není přístup k rybníku nijak omezován.

V diskuzi se občané dozvěděli, že Čížkova rokle, naplněna pneumatiky byla zasypána stavebním odpadem ze zbourané hřbitovní zdi na povolení obce. Firma KNŠ toto odečetla z celkových nákladů na realizaci výstavby hřbitovní zdi. Obec tím vyřešila problém odhozených pneumatik, domácí elektroniky atd.

Napsat komentář